Algemene leveringsvoorwaarden

Op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten tot aanneming van werk en/of koop en verkoop zijn van toepassing onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Zwolle/Lelystad onder
nummer 3/2004, Een exemplaar van deze voorwaarden wordt u op aanvraag toegezonden.

Artikel 1 – Toepasselijkheid
• 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbetrekking tussen Easyhousing en de klant op het moment dat er tussen partijen een over-eenkomst tot stand is gekomen.
• 1.2 Easyhousing behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook voor een reeds gesloten overeenkomst. Een eventuele wijziging zal uiterlijk 14 dagen voor de inwerkingtreding van deze wijziging schriftelijk aan de klant kenbaar worden gemaakt.
• 1.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
• 1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Easyhousing en de klant in overleg treden ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 2 – Offertes
• 2.1 Offertes van Easyhousing (inclusief de specificaties zoals onder andere: eigen-schappen, maten, gewichten, aantallen, tekeningen en afbeeldingen) zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
• 2.2 Mondelinge aanbiedingen zijn voor Easyhousing eerst bindend nadat deze door Easyhousing schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 – Overeenkomst
• 3.1 Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Easyhousing dit schriftelijk heeft bevestigd. Na de totstandkoming van een overeenkomst zal Easyhousing deze naar beste kunnen uitvoeren.
• 3.2 Een eventueel tussen Easyhousing en de klant overeengekomen termijn voor levering is een streeftermijn. De enkele overschrijding daarvan brengt Easyhousing niet in verzuim.
• 3.3 De klant verplicht zich alle noodzakelijke maatregelen te nemen om er voor te zorgen dat de overeengekomen werkzaamheden door Easyhousing zonder vertraging kunnen worden uitgevoerd, bij gebreke waarvan de klant alle kosten die daaruit ontstaan voor zijn rekening zal nemen.
• 3.4 Alle wijzigingen in aangenomen werk, ongeacht de achtergrond van deze wijziging, worden beschouwd als meerwerk (indien deze wijzigingen tot meer werk leiden) of als minderwerk (indien deze wijzigingen tot minder werk leiden). De kosten in verband met meerwerk zullen worden doorberekend aan de klant; de besparingen in verband met minderwerk zullen in mindering worden gebracht op de vordering van Easyhousing op de klant.

Artikel 4 – Montagevoorschriften
• De klant is met de inhoud van de “Instructies voor de logistieke verwerking van Easyhousing profielen” bekend en is, op straffe van verval van alle aanspraken jegens Easyhousing, verplicht deze instructies bij de montage van de door Easyhousing aan de klant geleverde zaken in acht te nemen.

Artikel 5 – Uitvoering door derden
• Easyhousing is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. Easyhousing is bevoegd de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit een overeenkomst met de klant over te dragen aan een derde.

Artikel 6 – Levering
• 6.1 Levering van zaken geschiedt “af fabriek”, tenzij anders overeengekomen. Het vervoer geschiedt voor rekening en risico van de klant.
• 6.2 Wanneer de klant de zaken niet binnen de overeengekomen termijn afneemt, zal Easyhousing deze zaken voor een periode van drie weken opslaan voor rekening en risico van de klant en de hiermee samenhangende kosten doorberekenen aan de klant. Na het verstrijken van deze termijn, vervallen de verplichtingen van Easyhousing jegens de klant.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud
• 7.1 Alle zaken geleverd door Easyhousing aan de klant blijven eigendom van Easyhousing totdat de handelsrelatie tussen Easyhousing en Klant is beëindigd en volledige betaling door de klant heeft plaatsgevonden van al hetgeen klant nu of in de toekomst verschuldigd zal worden uit hoofde van
(i) overeenkomsten,
(ii) werkzaamheden verband houdende met door Easyhousing verrichte leveranties en
(iii) wegens tekortschieten van de klant in de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, alles in de ruimste zin van het woord.
• 7.2 Beëindiging van de handelsrelatie als bedoeld in art. 7.1, wordt geacht te hebben plaatsgevonden indien zulks schriftelijk door Easyhousing aan de klant is bevestigd, doch in ieder geval indien tussen Easyhousing en de klant gedurende 18 maanden geen overeenkomsten meer tot stand zijn gekomen.
• 7.3 Zolang Easyhousing op grond van het bepaalde in art. 7.1 eigenaar is van de aan de klant geleverde zaken, is de klant niet bevoegd deze zaken te vervreemden, te verpanden of aan een derde enig ander recht daarop te verlenen en/of in (ver-)bruikleen en/of uit handen te geven en/of te verhuren, zulks onverminderd het bepaalde in art. 7.4.
• 7.4 Zolang Easyhousing op grond van het bepaalde in art. 7.1 eigenaar is van de aan de klant geleverde zaken, is de klant uitsluitend bevoegd deze zaken aan derden te verkopen en te leveren in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Deze bevoegdheid eindigt wanneer één van de in art. 7.6 genoemde omstandigheden zich voordoet.
• 7.5 De klant is gehouden de door Easyhousing onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Easyhousing te bewaren. De klant is voorts verplicht de zaken op genoegzame wijze tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Easyhousing op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van Klant op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra Easyhousing te kennen geeft dit te wensen, door de klant aan Easyhousing worden verpand op de wijze aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vordering(-en) van Easyhousing op de klant.
• 7.6 Indien (i) de klant met de nakoming van enige betalingsverplichting jegens Easyhousing tekort schiet, (ii) in de in art. 11.2 genoemde gevallen en (iii) in alle andere gevallen waarin Easyhousing goede grond heeft te vrezen dat de klant in zijn betalingsverplichtingen jegens Easyhousing tekort zal schieten, is Easyhousing gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. De klant machtigt Easyhousing de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de markt-waarde van de teruggenomen zaken, welke in geen geval hoger kan zijn dan het oorspronkelijk door Easyhousing aan de klant in rekening gebrachte factuur-bedrag, verminderd met de op met de terugneming samenhangende kosten.
• 7.7 De klant verbindt zich op eerste verzoek van Easyhousing op door Easyhousing geleverde zaken die in eigendom op de klant zijn overgegaan, ten behoeve van Easyhousing pandrechten als bedoeld in artikel 3:237 BW te vestigen tot meerdere zekerheid van vorderingen die Easyhousing uit welke hoofde dan ook tegen de klant mocht hebben of verkrijgen.
• 7.8 De klant verbindt zich, vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt in verband met de verkoop van door Easyhousing geleverde zaken, niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easyhousing. De klant verbindt zich verder, bedoelde vorderingen, zodra Easyhousing de wens daartoe te kennen geeft, aan Easyhousing te verpanden op de wijze aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen die Easyhousing uit welke hoofde dan ook op de klant heeft.
• 7.9 De klant verleent Easyhousing hierbij onherroepelijke volmacht namens de klant alle (rechts)handelingen te verrichten die ter vestiging van de pandrechten als bedoeld in art 7.7 en art. 7.8 nodig zijn. Artikel 3:68 BW is niet van toepassing.
• 7.10 Indien en zolang Easyhousing eigenaar van de zaken is of een pandrecht op de zaken heeft, zal de klant Easyhousing onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de zaken in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaken. Bovendien zal de klant Easyhousing op eerste verzoek mededelen waar de zaken zich bevinden.
• 7.11 Indien beslag wordt gelegd op de zaken waarvan Easyhousing de eigendom heeft voorbehouden of waarop Easyhousing een pandrecht heeft, alsmede in alle in art. 7.6 in dit artikel genoemde gevallen zal de klant de beslaglegger, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van Easyhousing.

Artikel 8 – Vergoeding en wijze van betaling
• 8.1 De prijzen op de offerte zijn indicatief. Indien tussen Easyhousing en de klant een overeenkomst tot stand is gekomen, zijn de prijzen bindend, tenzij na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van
(i) grondstoffen, (ii) materialen, (iii) sociale lasten, (iv) invoerrechten, (v) accijnzen (vi) omzetbelasting en (vii) andere prijzen
• waarop Easyhousing geen invloed heeft, verhogingen hebben ondergaan. In dat geval zal Easyhousing de klant in kennis stellen van de verhoging.
• 8.2 De prijzen zijn exclusief out-of-pocket expenses, omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
• 8.3 De klant zal de door Easyhousing gezonden facturen binnen veertien dagen na factuurdatum voldoen, tenzij tussen partijen schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.
• 8.4 Indien de klant de verschuldigde bedragen niet binnen de in het vorige lid gegeven termijn betaalt, is de klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een deel van een maand als gehele maand wordt beschouwd.
• 8.5 Indien de klant nalatig blijft de vordering te voldoen, wordt de vordering uit handen gegeven. In dat geval is de klant naast het verschuldigde totale factuurbedrag, vermeerderd met de verschuldigde contractuele rente, tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De hoogte hiervan wordt bepaald op minimaal 15% van het totale verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 1.500.

Artikel 9 – Reclame
• 9.1 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht onder art. 7:21 BW of enig ander mogelijk recht van de klant wegens niet-deugdelijke nakoming van Easyhousing, is steeds dat de klant Easyhousing schriftelijk in kennis stelt van de niet-deugdelijke nakoming uiterlijk binnen drie werkdagen na levering van het-geen is overeengekomen door Easyhousing.
• 9.2 Het door de klant getekende formulier voor inontvangstneming bij levering van de overeengekomen zaken door Easyhousing is bindend, in die zin dat de klant (i) daarmee accepteert dat het juiste aantal zaken is geleverd door Easyhousing en (ii) dat deze zaken aan de overeenkomst beantwoorden zoals bedoeld in art. 7:17 BW.

Artikel 10 – Intellectuele eigendom
• 10.1 Easyhousing behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten op de verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, modellen, en andere zaken die intellectueel worden beschermd voor. De klant zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat er bij derden geen misverstand zal bestaan dat de geleverde zaken door Easyhousing zijn geproduceerd en dat Easyhousing zich ter zake alle rechten heeft voorbehouden. Verveelvoudiging, openbaarmaking en verspreiding zijn slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
• 10.2 Voor elke handeling in strijd met art. 10.1 zal de klant een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verbeuren van EUR 10.000 per keer, onverminderd het recht van Easyhousing om daarnaast de geleden schade te verhalen op de klant.

Artikel 11 – Beëindiging van de Overeenkomst
• 11.1 Aan Easyhousing komt de bevoegdheid tot ontbinding of opschorting van de overeenkomst toe indien de klant, na een ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen.
• 11.2 Easyhousing kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen of haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst opschorten indien:
(a) de klant surseance van betaling aanvraagt,
(b) het faillissement van de klant wordt aangevraagd,
(c) de klant zelf faillissement aanvraagt,
(d) de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de klant van toepassing
wordt verklaard,
(e) de klant een akkoord aan zijn crediteuren aanbiedt,
(f) de klant onder curatele wordt gesteld,
(g) de klant Nederland mocht verlaten c.q. zich in het buitenland vestigt, zijn bedrijf
stillegt, liquideert en/of verkoopt,
(h) de zeggenschap over de onderneming van de klant in andere handen komt. Easyhousing zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
• 11.3 Vergoedingen die Easyhousing vóór de ontbinding of (geheel of gedeeltelijke) beëindiging heeft gefactureerd en die zij reeds bij de uitvoering van de overeenkomst heeft geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding c.q. (geheel of gedeeltelijke) beëindiging direct opeisbaar.
• 11.4 De verplichting tot betaling van de verschuldigde vergoedingen blijft ook tijdens een opschorting bestaan. Indien Easyhousing na opschorting weer tot levering zal overgegaan, zullen de hiermee gepaard gaande kosten in rekening worden gebracht bij de Klant.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid van Easyhousing
• 12.1 Easyhousing aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en is nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet of de aansprakelijkheid van Easyhousing voortvloeit uit dit artikel.
• 12.2 Aansprakelijkheid van Easyhousing wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming een of meer van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst ontstaat slechts indien de klant Easyhousing onverwijld, in ieder geval niet later dan een week na de prestatie van Easyhousing, schriftelijk in gebreke stelt, waarbij aan Easyhousing een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gegund en Easyhousing ook na die termijn toerekenbaar tekort schiet in de
nakoming van de desbetreffende verplichting(en).
• 12.3 De totale aansprakelijkheid van Easyhousing wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichting(en) uit een overeenkomst is beperkt tot een schadevergoeding per gebeurtenis niet hoger dan de door Easyhousing in rekening gebrachte vergoeding voor haar verplichting(en) onder de overeenkomst, met dien verstande dat ook als één gebeurtenis heeft te gelden een reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.
• 12.4 Aansprakelijkheid van Easyhousing voor indirecte schade, in elk geval daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

Artikel 13 – Overmacht
• Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht worden naast de gebruikelijke buitengewone omstandigheden ex- en importbelemmerende maatregelen van grondstoffen (waarvan Easyhousing in de uitoefening van haar werkzaamheden afhankelijk is) begrepen.

Artikel 14 – Vrijwaring
• De klant vrijwaart Easyhousing voor alle aanspraken van derden op welke grond dan ook welke aanspraak is gerelateerd aan de door Easyhousing aan de klant geleverde zaken.

Artikel 15 – Vervaltermijn
• 15.1 Elke vordering van de klant jegens Easyhousing vervalt door het enkele tijdsverloop van
12 maanden. Deze termijn kan niet worden gestuit.
• 15.2 De in het vorige lid genoemde termijn vangt aan op de dag volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en geschillen
• 16.1 De overeenkomst en de daaruit eventueel voortvloeiende geschillen tussen Easyhousing en de klant worden beheerst door Nederlands recht.
• 16.2 De geschillen die tussen Easyhousing en de klant mochten ontstaan naar aanleiding van de door Easyhousing met de klant gesloten overeenkomst(en) dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomst die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Lelystad/Zwolle.